Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T"

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych informuje, że w dniu 03.02.2021 r. w bazie konkurencyjności zostało umieszczone ogłoszenie o udzielenie zamówienia wyłączonego z zastosowania przepisów ustawy Pzp, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”, obejmującego dwa zadania inwestycyjne:

• Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Lazurowej (Nowo-Lazurowej) na odc. ul. Górczewska – Al. Obrońców Grodna

• Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego – ul. Płaskowickiej w Warszawie

Studium wykonalności powinno zostać przygotowane jako jedno opracowanie i powinno przedstawiać analizy dla całego projektu .

Dla projektu pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”, Miasto st. Warszawa ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Studium wykonalności będzie podstawą do sporządzenia wniosku o dofinansowanie dla ww. projektu i powinno zawierać wszystkie informacje niezbędne do jego wypełnienia (wzór wniosku dostępny na stronie www.cupt.gov.pl).

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższego opracowania zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz opisem przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/30263

do dnia 15.02.2021 r.

Data ogłoszenia 03-02-2021
Rodzaj Usługi
Tryb