Zapytania ofertowe na wykonanie dwóch studiów wykonalności dla dwóch zadań inwestycyjnych

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych informuje, że w bazie konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch studiów wykonalności dla dwóch zadań inwestycyjnych:

• Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Lazurowej (Nowo-Lazurowej) na odc. ul. Górczewska – Al. Obrońców Grodna

• Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego – ul. Płaskowickiej w Warszawie

realizowanych w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”, dla którego Miasto st. Warszawa ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Studia wykonalności będą podstawą do sporządzenia wniosku o dofinansowanie dla ww. projektu i powinny zawierać wszystkie informacje niezbędne do jego wypełnienia (wzór wniosku dostępny na stronie www.cupt.gov.pl).

Osoby zainteresowane wykonaniem powyższych opracowań zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenie oferty poprzez stronę internetową:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

do dnia 18.12.2020 r.

Data ogłoszenia 11-12-2020
Rodzaj Usługi
Tryb