Wykonanie remontu elewacji północno - zachodniej (tylnej) wraz z dociepleniem budynku administracyjno - biurowego przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.

Umowa została zawarta w dniu 25.10.2018 r. z firmą: Prace Ogólnobudowlane Remonty i Wykończenia Jacek Kuciński , na kwotę brutto: 179.472,53 zł 

 

Ogłoszenie o zamówieniu, plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz, plik

projekt, plik

specyfikacja techniczna, plik

przedmiar, plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (04.10.2018 r. godz.: 10:30), plik

Pismo o rozstrzygnięciu postępowania (19.10.2018 r.), plik

Nr postępowania ZP/16/PN/15/18
Tytuł Wykonanie remontu elewacji północno - zachodniej (tylnej) wraz z dociepleniem budynku administracyjno - biurowego przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.
Wartość (limit) poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro
Termin składania ofert 04-10-2018
Data ogłoszenia 19-09-2018
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony