Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym.