Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami związanymi z rozbudową wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.

Link do transmisji z otwarcia ofert:  Otwarcie ofert  27.01.2021 r.  godz. 11:00

Proszę o zapoznanie się z modyfikacjami systemu miniPortal, informacje pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zmiany-na-miniportalu/zmiany-na-miniportalu

Identyfikator postępowania (miniPortal) : 153008c0-7f9b-4fa8-9d69-d9f068514671

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową drogi powiatowej - al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.  Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamówieniu, plik

ogłoszenie o zmianie , plik  ;ogłoszenie o zmianie-opublikowane, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

oferta z załącznikami, plik

Jedz, plik

wzór umowy z załącznikami, plik   oraz  warunki realizacji kontraktu , plik

PISMA

1) pismo nr 1 z dnia 11.01.2021 r. (zmiana siwz , terminu składania i otwarcia ofert) , plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (27.01.21 r. godz. 11:00) , plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo 21 z dnia 21.05.2021 r.), plik 

Nr postępowania ZP/12/PN/10/20
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami związanymi z rozbudową wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.
Wartość (limit) Powyżej 214 000 euro
Termin składania ofert 27-01-2021
Data ogłoszenia 22-12-2020
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony