Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego wraz z rozbudową ul. Harfowej oraz przebudową ul. Grójeckiej i kolidującej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej.

OGŁOSZENIE

ogłoszenie o zamówieniu, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

formularz oferty wraz załącznikami, plik

wzór umowy, plik

załączniki do wzoru umowy, plik

Opis Przedmiotu Zamówienia, plik

PYTANIA - ODPOWIEDZI

pismo (3) z dnia 17.09.2019 r. plik

pismo (4) z dnia 17.09.2019 r. , plik

Informacja z sesji otwarcia ofert ( 20.09.19 r.), plik , poprawiono omyłkę pisarską , plik

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania, pismo nr 13 z dnia 03.12.2019 r. , plik

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, pismo nr 44 z dnia 06.05.2020 r. , plik

 

 

Nr postępowania ZP/9/PN/6/19
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego.
Wartość (limit) Poniżej 221 000 euro
Termin składania ofert 20-09-2019
Data ogłoszenia 12-09-2019
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony