Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa - Żołnierska.

 

Umowa zawarta w dniu 24.04.2021r.  z firmą: TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa, na kwotę brutto: 1.198.591,35 zł

 

Link do transmisji z otwarcia ofert:  Otwarcie ofert  25.01.2021 r.  godz. 11:00

 

Identyfikator postępowania miniPortal: 35b3f191-13a8-441e-bc8e-14264f9c5f5e

Nr postępowania ZP/9/PN/8/20
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa - Żołnierska wraz z przebudową: istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap III.
Wartość (limit) Powyżej wyrażonej w złotych równowartosci kwoty 214 000 euro
Termin składania ofert 25-01-2021
Data ogłoszenia 23-12-2020
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony