Dofinansowanie warunkowe dla projektu Modernizacja Alej Jerozolimskich

Ministerstwo Infrastruktury jako Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006  w Aneksie nr 3 podpisanym z Miastem Stołecznym Warszawa w  dniu 30 grudnia 2008 do Umowy nr 92/07 o dofinansowanie projektu przyznało dofinansowanie warunkowe dla projektu nr SPOT/2.2/130/05 Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej w wysokości 39 073 950,54 PLN stanowiące zwiększenie poziomu dofinansowanie z 13,60% do 75% wydatków kwalifikowanych w projekcie. Wypłata warunkowego dofinansowania nastąpi pod warunkiem wystąpienia oszczędności w Priorytecie 2, Działania 2.2 SPOT.