Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych petentów

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibą: 01-909 Warszawa, ul. Sokratesa 15,
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych jest Pani Agnieszka Jaroń-Wypustek, e-mail: iod@zmid.waw.pl,
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c i e Rozporządzenia,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  a) realizacji ustawowych i statutowych zadań Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych;
  b) wypełnienia obowiązków dotyczących spraw pracowniczych, w tym dotyczących rekrutacji;
  c) innych regulowanych odpowiednimi przepisami prawa,
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) podmioty, którym administrator Pana/Pani danych osobowych przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy;
  b) podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
  c) organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
  d) podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody lub wniosku;
  e) podmioty na podstawie umowy, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych;
  f) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez ZMID w formie papierowej lub elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4,
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem,
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4,
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
 12. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula Informacyjna o monitoringu wizyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibą: 01-909 Warszawa, ul. Sokratesa 15,
 2. W Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można przez adres e-mail: iod@zmid.waw.pl,
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.:
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994, ze zm.),
  - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.),
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, tj. zapewnienia porządku publicznego, a także ochrony przeciwpożarowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów i osób trzecich oraz ochrony mienia na terenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych,
 5. Obszar objęty monitoringiem dotyczy budynku administracyjno–biurowego przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie i terenu przyległego tj.:
  - parkingu przed budynkiem,
  - wejść do budynku,
  - holu głównego i holu przy łączniku wewnątrz budynku,
  - terenu wokół budynku,
 6. Administrator ograniczył do niezbędnego minimum nagrywanie przestrzeni publicznej,
 7. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku),
 8. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez 40 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 9,
 9. Administrator Danych Osobowych każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób fizycznych, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
  a) na uzasadniony pisemny wniosek osób fizycznych,
  b) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania,
 10. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:
  a) organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów,
  b) osobie fizycznej na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych),
 11. Niezależnie od regulacji zawartej w ust. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawieranych przez Administratora danych osobowych z:
  - KORNET Dominika Kornet, Al. Jerozolimskie 204, 02-486 Warszawa,
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych,
 13. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.