Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych petentów

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zlokalizowany w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 (00-099 Warszawa) oraz przy ul. Sokratesa 15 (01-909 Warszawa) reprezentowany przez Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: iod@szrm.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c i e Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  a) realizacji ustawowych i statutowych zadań Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta;
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta;
  c) innych regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
  b) organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
  c) podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody lub wniosku;
  d) podmioty na podstawie zawartej umowy, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych;
  e) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w formie papierowej lub elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula Informacyjna o monitoringu wizyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zlokalizowany w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 (00-099 Warszawa) oraz przy ul. Sokratesa 15 (01-909 Warszawa), reprezentowany przez Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: iod@szrm.pl,
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.:
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994, ze zm.),
  - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 poz. 995, ze zm.),
  - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, tj. zapewnienia porządku publicznego, a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów i osób trzecich oraz ochrony mienia na terenie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
 5. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się obszary w budynku przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie:
  - parking przed budynkiem,
  - wejście do budynku Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta,
  - hol główny i hol w łączniku,
  - chodnik przy schodach ewakuacyjnych.
 6. Administrator ograniczył do niezbędnego minimum nagrywanie przestrzeni publicznej.
 7. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 8. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez 40 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 9.
 9. Administrator Danych Osobowych każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
  a) na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich,
  b) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.
 10. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:
  a) organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów,
  b) osobie fizycznej na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).
 11. Niezależnie od regulacji zawartej w ust. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawieranych przez Administratora danych osobowych z:
  - VIKO Marcin Kokosza, ul. Flisaków 5/14, 03-043 Warszawa.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych.
 13. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.