Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych jest jednostką budżetową miasta podlegającą pod względem organizacyjnym i finansowym prezydentowi Warszawy. Powstał 1 lipca 2008 r. w wyniku podziału Zarządu Dróg Miejskich. Jego trzon stanowią przeniesione z ZDM wydziały: przygotowania oraz realizacji inwestycji drogowych, projektów europejskich, a także wydział mostów. Do zadań ZMID należą inwestycje ujęte w uchwalonej przez Radę m.st. Warszawy Wieloletniej Prognozie Finansowej (dawniej Wieloletni Program Inwestycyjny).

W kompetencjach ZDM pozostało zarządzanie pasem drogowym i koordynacja prowadzonych w nim prac, remonty i małe modernizacje dróg, budowa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie, obsługa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem. 

Dzięki takiemu podziałowi kompetencji została uproszczona i ujednolicona struktura organizacyjna obu instytucji, usprawniony proces decyzyjny, umożliwiony lepszy nadzór nad realizacją zadań.

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie powołania ZMID