Wykonanie wstępnego opracowania koncepcyjnego dla rozbudowy ul. Karczunkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta w ramach wydatków bieżących

Wykonanie wstępnego opracowania koncepcyjnego dla rozbudowy ul. Karczunkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta w ramach wydatków bieżących

Zakończone zostało wstępne opracowanie koncepcyjne dla rozbudowy ul. Karczunkowskiej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta.

Ul. Karczunkowska zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Ursynów.
Założeniem wstępnego opracowania koncepcyjnego było w szczególności rozpoznanie problemów komunikacyjnych, potrzeb lokalnej społeczności oraz oszacowanie kosztów ewentualnej realizacji rozbudowy ulicy. Rozwiązania zawarte w opracowaniu koncepcyjnym mają na celu poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa na drodze poprzez rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego oraz zapewnienie przejść dla pieszych. Przewidziano poszerzenie istniejącej jezdni do 6,5 m, budowę obustronnych chodników i dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie południowej.
Prace koncepcyjne dotyczyły dwóch odcinków ulicy:
• od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ok. 185 m)
• od wiaduktu kolejowego do ul. Puławskiej (ok. 1315 m).
W opracowaniu przewidziano wymianę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę przystanków autobusowych i przejść dla pieszych, zgodnie z obowiązującymi standardami projektowania
i dostępności. Planowana w koncepcji droga rowerowa zapewnia połączenie ze szlakiem rowerowym w rejonie projektowanej trasy S7, projektowanymi rozwiązaniami rowerowymi wzdłuż ul. Puławskiej oraz drogą rowerową na powstającym w ciągu ul. Karczunkowskiej wiadukcie kolejowym, będącym inwestycją realizowaną przez PKP PLK SA.
Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy nie uwzględnia obecnie żadnych działań inwestycyjnych związanych z rozbudową ul. Karczunkowskiej. Przystąpienie do realizacji inwestycji będzie możliwe po przyznaniu przez Radę m.st. Warszawy środków finansowych w WPF na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości niezbędne do rozbudowy ulicy.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone