Wykonanie wstępnego opracowania koncepcyjnego dla rozbudowy ul. Janowieckiej na odc. od ul. Swojskiej do granicy miasta w ramach wydatków bieżących

Wykonanie wstępnego opracowania koncepcyjnego dla rozbudowy ul. Janowieckiej na odc. od ul. Swojskiej do granicy miasta w ramach wydatków bieżących

Zakończone zostało wstępne opracowanie koncepcyjne dla rozbudowy ul. Janowieckiej na odcinku od ul. Swojskiej do granicy miasta.

Ul. Janowiecka zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Targówek.
Założeniem wstępnego opracowania koncepcyjnego ul. Janowieckiej było w szczególności rozpoznanie problemów komunikacyjnych, potrzeb lokalnej społeczności oraz oszacowanie kosztów ewentualnej realizacji inwestycji. Prace koncepcyjne obejmują odcinek o długości ok. 1,55 km, zmianę lokalizacji skrzyżowania z ul. Swojską poprzez budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 200 m, włączającego ul. Janowiecką w skrzyżowanie z ulicami: Swojską i Bardowskiego, rozbudowę istniejącego przebiegu ul. Janowieckiej do granic m.st. Warszawy oraz przebudowę istniejącego, nieutwardzonego fragmentu ulicy w rejonie działek ew. nr 86 i 87 z obrębu 4-11-02.
W kształtowaniu przestrzeni publicznej przyjęto kryterium bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z jednoczesnym zachowaniem idei zrównoważonego rozwoju. Jednym z zamierzonych celów było ograniczenie prędkości pojazdów samochodowych.
Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy nie uwzględnia obecnie żadnych działań inwestycyjnych związanych z rozbudową ul. Janowieckiej. Przystąpienie do realizacji  inwestycji będzie możliwe po przyznaniu przez Radę m.st. Warszawy środków finansowych w WPF na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości niezbędne do rozbudowy ulicy.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone