Wybrzeże Szczecińskie - przebudowa dojazdów do Stadionu Narodowego

Wybrzeże Szczecińskie - przebudowa dojazdów do Stadionu Narodowego

Ulica Wybrzeże Szczecińskie znajduje się na terenie dzielnicy Praga Południe. Przebudowa odcinka ulicy pomiędzy wiaduktami mostu Poniatowskiego i kolejowego mostu średnicowego ma na celu usprawnienie komunikacji w rejonie powstającego Stadionu Narodowego.

W ramach realizacji zadania zapewniona zostanie obsługa wjazdowo-wyjazdowa z terenu Stadionu Narodowego. W każdej z dwóch bram od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie przewidziano po trzy pasy ruchu, rozdzielone wysepkami. Bramy umożliwią dojazd do parkingu na około 1700 miejsc postojowych, zlokalizowanego pod koroną stadionu. Ruch wyjazdowy, po zakończonej imprezie, odbywać się będzie tymi samymi drogami. 

Dodatkowo zaprojektowano włączenie do Wybrzeża Szczecińskiego, przewidzianej w projekcie Stadionu Narodowego ulicy Sokolej bis wraz z chodnikami dla pieszych. Ulica zapewni dodatkowy wjazd na teren Stadionu Narodowego samochodom specjalnym, pogotowiu technicznemu oraz samochodom dostawczym.

Na przebudowywanym fragmencie Wybrzeża Szczecińskiego przewiduje się:

  • podział kierunków ruchu pasami dzielącymi oraz wydzielenie pasów ruchu dla relacji skrętnych,
  • uporządkowanie ruchu pieszego,
  • wyznaczenie po zachodniej stronie ul. Wybrzeże Szczecińskie i północnej stronie łącznicy (z wiaduktem mostu Poniatowskiego) ścieżek rowerowych, skomunikowanych ze sobą w rejonie skrzyżowania tych ulic,
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania łącznicy północnej z ul. Wybrzeże Szczecińskie, uwzględniającej przejście dla pieszych i przebieg ścieżki rowerowej,
  • budowę skrzyżowania z projektowaną ul. Sokolą Bis,
  • budowę sygnalizacji świetlnej w rejonie powyższego skrzyżowania uwzględniającej wyznaczone po jego północnej stronie przejścia dla pieszych,
  • budowę przystanków autobusowych komunikacji miejskiej. Po stronie zachodniej wydzielona zostanie zatoka autobusowa, po stronie wschodniej powstanie miejsce postojowe dla autobusów.

Rozbudowa łącznicy Wybrzeża Szczecińskiego z al. Józefa Poniatowskiego polegać będzie na budowie pasa dzielącego i poszerzeniu jezdni.

Zgodnie z opinią zarządcy drogi i Inżyniera Ruchu, przewidziano ustawienie słupków przeszkodowych, kierujących i kanalizujących ruch wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie dla dojazdów i dojść do terenu przed stadionem. Na długości wyznaczonych przejazdów w pasie dzielącym jezdnie, słupki przeszkodowe będą mogły być mechanicznie chowane na czas imprez masowych, w sposób umożliwiający wjazd i wyjazd z terenu stadionu.

Koszt prac budowlanych związanych z realizacja zadania to 7,8 mln złotych. Wszystkie prace powinny zakończyć się w połowie kwietnia 2011 r.  Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm IDS – BUD SP. Z O.O. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A.  

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone