Poleczki - przebudowa, w tym poszerzenie ulicy na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Osmańskiej

Poleczki - przebudowa, w tym poszerzenie ulicy na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Osmańskiej

Ulica Poleczki znajdująca się w północnej części dzielnicy Ursynów umożliwia dojazd od ulicy Puławskiej (droga krajowa nr 79) do Portu Lotniczego Cargo oraz Portu Lotniczego Chopina.

Ulica została przebudowana i poszerzona na odcinku od Puławskiej do Osmańskiej do przekroju dwujezdniowego (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Prace objęły również budowę ścieżek rowerowych, chodników oraz drogi lokalnej.

Inwestycja usprawniając dojazd do międzynarodowego Lotniska Chopina miała znaczenie ponadregionalne i uzyskała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Priorytet III – Regionalny system transportowy; Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa.

Całkowita wartość Projektu: 40 425 398 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane: 38 226 836 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 32 492 811 zł (85%) 

Realizacja inwestycji przyczyniła się do:

 • oszczędności czasu w przewozach pasażerskich,
 • poprawy dostępności do terenów inwestycyjnych oraz okolicznych terenów, na których jest prowadzona działalność gospodarcza,
 • poprawy połączeń komunikacyjnych pomiędzy dzielnicą Ursynów a dzielnicą Włochy,
 • poprawy płynności ruchu drogowego, a przez to poprawy ochrony środowiska, m.in. przez zmniejszenie emisji spalin.

Główny rezultat projektu, a więc oszczędności czasu w przewozach pasażerskich, przyczynił się do ograniczenia straty związanej z czasem podróży oraz przyniósł wymierne efekty społeczno-ekonomiczne.

Długość przebudowanego odcinka wynosiła 1,39 km, w ramach którego wykonano:

 • budowę jezdni północnej
 • przebudowę istniejącej jezdni południowej
 • budowę jezdni dojazdowej
 • budowę chodników i ścieżki rowerowej
 • przebudowę dwóch przepustów drogowych
 • przebudowę uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidującego z przebudową
 • budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach
 • budowę oświetlenia
 • budowę kanalizacji
 • budowę ekranów akustycznych
 • wykonanie pasów zieleni i nasadzeń

Wykonawca robót budowlanych:Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Nadzór autorski: TEBODIN SAP-Projekt Sp.zo.o.

Projekt: Budowa ulicy Poleczki

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone