Górczewska - przebudowa, w tym poszerzenie ulicy od pętli Lazurowa do granicy Warszawy

Górczewska - przebudowa, w tym poszerzenie ulicy od pętli Lazurowa do granicy Warszawy

Inwestycja realizowana na terenie dzielnicy Bemowo polega na modernizacji ul. Górczewskiej na odcinku od pętli Lazurowa do granicy miasta oraz fragmentu ul. Lazurowej wraz ze skrzyżowaniem.

W opracowanym projekcie przyjęto parametry techniczne dla ulicy klasy głównej G:

  • prędkość projektową 50km/godz.
  • szerokości pasa ruchu 3,00 – 3,50 m
  • szerokość chodnika 2,0 m – 3,5 m

Po przebudowie ulica będzie dwujezdniowa. Na odcinku od pętli tramwajowej do skrzyżowania z ulicą Lazurową, wybudowane zostaną jezdnie o trzech pasach ruchu, zaś na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do granicy miasta każda jezdnia będzie mieć po dwa pasy ruchu.

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do granicy miasta projektowana jest jezdnia serwisowa z kostki betonowej wraz z placem do postoju samochodów przy istniejących punktach usługowych. Jezdnia główna i serwisowa oddzielone są od siebie ciągiem pieszym.

Ścieżka rowerowa przebiegnie po stronie północnej ulicy i będzie przylegać do ciągu pieszego.

Skrzyżowanie ul. Górczewskiej z ul. Lazurową zaprojektowano jako poszerzone w wyspą centralną.

Na wszystkich kierunkach jezdni wylotowych występują przystanki autobusowe z zatokami. 

Prace obejmą również budowę:

- odwodnienia jezdni

- kanalizacji ogólnospławnej

- kanalizacji deszczowej

- oświetlenia ulicznego

- przebudowę wodociągu

- przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej

W przyszłości przebudowa ul. Górczewskiej pozwoli na realizację dwupoziomowego skrzyżowania z planowaną ul. Nowolazurową, co w efekcie zwiększy przepustowość tego fragmentu układu drogowego i poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone