Wał Miedzeszyński - rozbudowa na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2

Wał Miedzeszyński - rozbudowa na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Wawer i dotyczy fragmentu ul. Wał Miedzeszyński o długości ok. 1000 m na odcinku od ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2 (rejon ul. Ogórkowej). Celem inwestycji jest połączenie układu komunikacyjnego miasta z siecią tras ekspresowych i autostrad. 

Ul. Wał Miedzeszyński przewidziana jest w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy jako droga główna ruchu przyspieszonego (GP). Część ulicy została przebudowa i dostosowana do nowych parametrów w trakcie budowy Trasy Siekierkowskiej. Planowana inwestycja stanowi kontynuację tych działań.

Na przeważającej długości odcinka przeznaczonego do przebudowy ulica nie posiada odwodnienia, chodników ani drogi rowerowej. W tym stanie droga nie zapewnia właściwych warunków dla ruchu tranzytowego oraz obsługi istniejącej w jej sąsiedztwie zabudowy. Z powodu niskiej przepustowości odcinka utrudniony jest także dojazd do miejscowości podmiejskich.

Do powstającego projektu drogi przyjęto następujące założenia:

-  prędkość projektowa: 70 km/h,

-  nośność nawierzchni: 115 kN/oś,

-  kategoria ruchu : KR6 (bardzo ciężki),

-  przekrój poprzeczny: 2x2 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu na odcinkach między węzłami i skrzyżowaniami),

-  obustronne chodniki dla pieszych,

-  dwukierunkowe drogi rowerowe,

-  jezdnie lokalne obsługujące tereny przyległe.

Projekt ul. Wał Miedzeszyński musi być dostosowany do projektu węzła z południową obwodnicą Warszawy realizowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Termin przebudowy drogi będzie także dostosowany do terminu budowy węzła. 

Projektantem ulicy jest firma Mosty Katowice Sp. z o.o. Opracowano koncepcję drogi, trwają prace nad projektem budowlanym.

W wyniku spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 27.04.2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany do projektu przebudowy ul. Wał Miedzeszyński:

  • w celu poprawy obsługi komunikacyjnej terenów przyległych uległa zmianie lokalizacja wjazdu z jezdni głównej na jezdnię lokalną wschodnią. Poprzedni wjazd zlokalizowany był w rejonie nieruchomości nr 206. W obecnym rozwiązaniu projektowym wjazd znajduje się przy skrzyżowaniu z ul. Przewodową. Ponadto doprojektowany został drugi zjazd ze wschodniej drogi dojazdowej. Zjazd znajduje się w rejonie ronda z ul. Trakt Lubelski,

  • w celu poprawy obsługi komunikacyjnej terenów przyległych, po wschodniej stronie, w rejonie ronda z ul. Trakt Lubelski zaprojektowany został plac do zawracania,

  • w celu ograniczenia zajętości terenów prywatnych zrezygnowano z zaprojektowania przystanku autobusowego w ul. Przewodowej.

Zmieniony projekt przebudowy ul. Wał Miedzeszyński Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przekaże do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich w celu uzyskania opinii.

Część z przedstawionych powyżej rozwiązań będzie wymagało uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, które wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2016-2020 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone