Krasińskiego - budowa mostu wraz z dojazdami

Krasińskiego - budowa mostu wraz z dojazdami

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie trzech warszawskich dzielnic: ŻoliborzPraga Północ i Targówek. Jej realizacja została podzielona na dwa etapy:

 • Etap I od Pl. Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym
 • Etap II od ul. Jagiellońskiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty

Realizacja inwestycji ma przebiegać w latach 2015-2025. W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zarezerwowano na ten cel 707 mln zł. Prace rozpoczną się od aktualizacji dokumentacji projektowej, która powstała w 2009 r.

Podstawowe parametry:

 • długość trasy to ok. 3 km
 • klasa drogi G
 • prędkość projektowa 60 km /h
 • nośność nawierzchni 115 kN/oś
 • kategoria ruchu KR 6
 • przekrój poprzeczny: 2x2 pasy.

W pasie dzielącym jezdnie poprowadzona będzie dwutorowa trasa tramwajowa.

ETAP I

Odcinek drogi o długości ok. 2 km od Placu Wilsona do ul. Jagiellońskiej

Od Placu Wilsona do ul. Wybrzeże Gdyńskie droga przebiegać będzie w pasie istniejącej ul. Krasińskiego. Na tym odcinku zaprojektowano skrzyżowania z ul. Dziennikarską i ul. Czarnieckiego. Po północnej stronie ul. Krasińskiego projektowana jest dodatkowa jezdnia rozprowadzająca, do której włączone będą zjazdy oraz wlot ulicy Karpińskiego.

Skrzyżowanie drogi z ul. Wybrzeże Gdyńskie będzie miało kształt skrzyżowania z wyspą centralną o rozszerzonych wlotach. Przez środek wyspy przebiegnie linia tramwajowa. Na północ od skrzyżowania zaprojektowano wloty ul. Gwiaździstej i wjazdu do Centrum Olimpijskiego, które tworzyć będą dodatkowe skrzyżowanie z jezdniami ul. Wybrzeże Gdyńskie. Nad skrzyżowaniem, w ciągu ul. Wybrzeże Gdyńskie zaprojektowano dwie estakady (oddzielne dla każdego kierunku ruchu). Ulica Wybrzeże Gdyńskie będzie przebudowana na długości 880 m.

Na dalszym odcinku droga przebiegać będzie na wschód przez tereny rekreacyjno-sportowe do skarpy wiślanej. Dolinę Wisły, stanowiącej obszar chroniony Natura 2000, droga przekroczy sześcioprzęsłowym mostem o długości ok. 720 m. Przęsło nurtowe o konstrukcji podwieszanej będzie miało rozpiętość 277 m. W rejonie przyczółka mostu zaprojektowano tunel dla pieszych i rowerzystów, łączący północną i południową cześć terenów rekreacyjnych. Most będzie miał po dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, chodniki, drogi rowerowe i torowisko tramwajowe w pasie dzielącym. Na przęśle nurtowym, podwieszanym jezdnie zostaną poszerzone w celu umieszczenia wsporników i powieszeń konstrukcji nośnej mostu.

Na prawym brzegu Wisły droga będzie przebiegała przez tereny magazynowo-przemysłowe do skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Kotsisa.

Przyczółek po stronie prawobrzeżnej zlokalizowany zostanie w linii wału przeciwpowodziowego. Od przyczółka w kierunku ul. Jagiellońskiej droga przebiegnie po zanikającym nasypie o naturalnych skarpach, przez tereny użytkowane obecnie jako ogródki działkowe i pracownicze, a w rejonie ul. Jagiellońskiej przez obszar magazynowo-usługowy.

Wysokość nasypu w rejonie przyczółka wyniesie 8,4 m. W rejonie przyczółka, poprzecznie do trasy zaprojektowano tunelowe przejście dla drogi serwisowej prowadzącej wzdłuż wału przeciwpowodziowego.

Skrzyżowanie z ul. Jagiellońską będzie czterowylotowe (skrzyżowanie dwóch ulic dwujezdniowych). Torowisko tramwajowe przebiegać będzie na wprost, przez skrzyżowanie w kierunku wschodnim. Zaprojektowane są skręty tramwajowe dla kierunków z zachodu na południe i północ. Ul. Jagiellońska zostanie przebudowana na długości ok. 370 m (przebudowana będzie też jezdnia zbiorcza po wschodniej stronie ul. Jagiellońskiej).

Etap II

Odcinek drogi o długości ok. 1 km od ul. Jagiellońskiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty.

Droga na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Odrowąża i Wysockiego przebiegać będzie na estakadzie. Początek estakady pokryje się z istniejącą ul. Kotsisa, na której rozpocznie się nasyp zakończony przyczółkiem na granicy terenu FSO. Ze względu na projektowany nasyp, przewidziana jest budowa nowej jezdni zbiorczej ulicy Kotsisa, umożliwiającej dojazd do ul. Gersona i Witkiewicza oraz do terenów przemysłowych FSO.

Droga składająca się z trzech równoległych estakad przebiegać będzie nad całością terenów przemysłowych i kolejowych. Przyczółek zachodni zlokalizowany będzie na zakończeniu obecnej ul. Kotsisa, wschodni zaś będzie usytuowany w obecnej ul. Budowlanej, po wschodniej stronie ul. Oliwskiej. Środkowa estakada przeznaczona będzie dla torów tramwajowych. Na estakadach bocznych znajdą się dwupasowe jezdnie, drogi rowerowe i chodniki. Na wysokości peronu kolejowego stacji Warszawa-Praga zaprojektowano przystanki tramwajowe połączone schodami i windą z peronem kolejowym. Komunikacja ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od przyczółka wschodniego droga przebiegać będzie na nasypie osiągając poziom ul. Matki Teresy z Kalkuty i Odrowąża. Linia tramwajowa poprowadzona środkową estakadą będzie włączona na wprost w istniejącą linię w ul. Matki Teresy z Kalkuty oraz prawoskrętem w ul. Odrowąża. W związku z przebudową skrzyżowania zaprojektowano modernizację odcinka ul. Matki Teresy z Kalkuty.

20 marca 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne, których wyniki zostały uwzględnione w procesie aktualizacji projektu. Kierunek zmian projektowych, jaki został przyjęty po konsultacjach obejmuje:

Ul. Krasińskiego

 • Zmiana szerokości jezdni ul. Krasińskiego – zwężenie z 2 do 1 pasa ruchu w każdą stronę; wprowadzenie dodatkowego pasa na wlocie ul. Krasińskiego na Plac Wilsona,
 • Wprowadzenie przystanków tramwajowych i autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Czarnieckiego,
 • Wyeliminowanie możliwości skrętu w lewo z ul. Krasińskiego w ul. Czarnieckiego od strony Wisłostrady,
 • Zapewnienie wjazdu na jezdnię lokalną znajdującą się po północnej stronie ul. Krasińskiego tylko przez skrzyżowanie z ul. Dziennikarską,
 • Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż jezdni północnej ul. Krasińskiego,
 • Wprowadzenie przystanku autobusowego na wlocie z pl. Wilsona w ul. Krasińskiego,
 • Zamiana ciągu pieszo-rowerowego na niezależne ciągi pieszy i rowerowy przy jezdni południowej ul. Krasińskiego na odcinku pl. Wilsona – ul. Czarnieckiego,
 • Wprowadzenie placu do zawracania na końcu jezdni lokalnej przy placu Wilsona,
 • Wyniesienie skrzyżowań i przejść dla pieszych wzdłuż jezdni lokalnej na skrzyżowaniu z ul. Karpińskiego, Dziennikarską oraz na wysokości ul. Czarnieckiego a także na wlocie ul. Czarnieckiego,
 • Korekta lokalizacji i liczby miejsc postojowych przy jezdni lokalnej znajdującej się po stronie północnej ul. Krasińskiego,
 • Zwężenie do 2 pasów ruchu wlotu ul. Czarneckiego,
 • Wprowadzenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kaniowskiej i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Krasińskiego.

Węzeł z Wisłostradą:

 • Zmniejszenie powierzchni skrzyżowania na poziomie terenu przez przesunięcie jezdni znajdujących się w ciągu ul. Krasińskiego (północnej i południowej) o ok. 10 m w stronę linii tramwajowej,
 • Zmniejszenie liczby pasów ruchu,
 • Zmiana lokalizacji zatoki autobusowej w rejonie wjazdu do Centrum Olimpijskiego – zatoka został przesunięta między jezdnię północną skrzyżowania, a drogę dojazdową do Centrum Olimpijskiego,
 • Połączenie układu pieszego i rowerowego po stronie północnej węzła w rejonie ul. Gwiaździstej i wjazdu do Centrum Olimpijskiego wraz z wyznaczeniem dodatkowych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów,
 • Zmiana lokalizacji przystanku tramwajowego – przesunięcie ze strony wschodniej na zachodnią węzła z Wisłostradą.

Skrzyżowanie z ul. Jagiellońską i ul. Kotsisa

 • Wydłużenie drogi dojazdowej po wschodniej stronie ulicy Jagiellońskiej o długość 1 przęsła wiaduktu nad terenami kolejowymi,
 • Likwidacja jednego z pasów ruchu na jezdni północnej (wlot na skrzyżowanie z ul. Jagiellońską od strony wiaduktu),
 • Przysunięcie drogi dojazdowej maksymalnie do jezdni głównej i w konsekwencji odsunięcie się od zabudowy mieszkaniowej o ok. 9,00 m.

ul. Matki Teresy z Kalkuty

 • Wydłużenie odcinka jezdni południowej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Odrowąża a przejazdem tramwajowym w rejonie włączenia nowej drogi w istniejącą ul. Matki Teresy z Kalkuty,
 • Zwężenie o jeden pas ruchu jezdni głównych nowej drogi do skrzyżowania z ul. Odrowąża/Wysockiego.

Jeden z pasów ruchu na moście Krasińskiego ma być oznaczony jako buspas 

Raport z konsultacji wraz z załącznikami: www.konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/raport-podsumowujacy-konsultacje-projektu-mostu-krasinskiego

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone