Budowa ul. Nowotrockiej na odcinku od. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej

Budowa ul. Nowotrockiej na odcinku od. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Targówek. Polegać będzie na budowie ul. Nowotrockiej na odcinku od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę drogi klasy zbiorczej (Z) o przekroju jednojezdniowym z uwzględnieniem dobudowy drugiej jezdni/torowiska tramwajowego, skrzyżowaniami z ulicami: Samarytanki, Rolanda, Łokietka oraz jednopoziomowym skrzyżowaniem z ul. Radzymińską. Powstaną obustronne chodniki oraz obustronna, dwukierunkowa droga dla rowerów na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Gilarskiej, zgodna z ustaleniami planu.

W ramach prac koncepcyjnych przeanalizowane zostaną następujące warianty inwestycyjne:

• budowa jednej jezdni po stronie wschodniej (jako pierwszego etapu), a po stronie zachodniej wymiennie: torowiska tramwajowego albo drugiej jezdni (jako drugiego etapu), z założeniem jak najmniejszej przebudowy elementów wybudowanych w ramach pierwszego etapu;

• przekrój dwujezdniowy.

Planowany czas realizacji prac projektowych wynosi 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2018-2020 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone