Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego

Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Żoliborz.

Celem inwestycji jest budowa kładki pieszo – rowerowej nad ulicą Wybrzeże Gdyńskie. Budowa obiektu ma umożliwić bezkolizyjną komunikację pieszych oraz rowerzystów nad Wisłostradą pomiędzy Parkiem Kępa Potocka, a terenami Pasa Nadwiślańskiego.

Na obszarze objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Dziennikarskiego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Pasa Nadwiślańskiego.

Podstawowe założenia:

  • długość pomostu kładki około 60 - 72 m
  • szerokość użytkowa pomostu kładki powinna wynosić co najmniej 6 m, po 3 m na wydzieloną drogę dla rowerów oraz chodnik
  • szerokość ramp zjazdowych dla rowerzystów powinna wynosić w świetle co najmniej 3 m
  • schody po obu stronach kładki, zakłada się zaprojektowanie i wykonanie schodów dla obsługi ruchu pieszych wzdłuż Wisłostrady oraz do obsługi ruchu pieszych na terenach rekreacyjnych – w sumie cztery klatki schodowe
  • platformy widokowe po obu stronach Wisłostrady

 Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2018-2019.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone