Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

Wstęp Deklaracji

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych - zmid.waw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 4. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 5. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 6. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 7. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 8. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 9. brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w wykorzystywanej przeglądarce internetowej.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy oraz zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Zdzisław Dominiewski, adres poczty elektronicznej dostepnosc@zmid.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01 – 909 Warszawa

1. Sposób dojazdu
Dojścia piesze są od ulic Sokratesa i Kaliszówka. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Chodnik od ul. Sokratesa jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.
Najbliższa stacja metra Młociny znajduje się w odległości do ok.600 m. Dojście ul. Kasprowicza i Sokratesa na których chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów lub ul. Nocznickiego i Kaliszówka, na których pas jest tylko dla pieszych.
Najbliższe przystanki autobusowe: Sokratesa 01 (kierunek ul. Wólczyńska 114, 121, 203, 210, 250, 712), Sokratesa 03 (kierunek Reymonta: 156, 184 303), Sokratesa 04 (kierunek Metro Młociny: 103, 114, 156, 184, 203, 210, 250, 712), Sokratesa 02 (kierunek Marymoncka: 103, 121, 303), znajdują się w odległości do 200 m.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Kaliszówka w odległości ok. 100 m od wejścia. ZMID dysponuje parkingiem wewnętrznym, na którym sześć stanowisk jest do dyspozycji gości. Brak w okolicy postoju taksówek.

2. Wejście do budynku
Wejście na teren ZMID znajduje się od strony ul. Kaliszówka i prowadzi równym chodnikiem bez nachylenia do budynku, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi otwierane ręcznie, dla osób na wózku niezbędna pomoc pracownika urzędu (próg w wejściu, otwarcie drugiego skrzydła drzwi). Brak dzwonka przywołującego pracownika. Na ogrodzeniu oraz na budynku znajduje się tablica z nazwą urzędu. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Recepcja ZMID znajduje się przy wejściu do budynku, nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w recepcji. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie, prowadzą na pierwsze i drugie piętro. Hol jest oddzielony od schodów i korytarza szklanymi drzwiami, bez oznakowania. Na parterze za recepcją znajduje się przejście obrotowe oraz boczna bramka z kontrolą dostępu. Bramka dostępu jest wykonana ze stali nierdzewnej, nieoznakowana.
Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób.

Korytarze prowadzą po linii prostej wzdłuż całego budynku. Korytarz na I piętrze jest oddzielony od schodów szklanymi drzwiami, bez oznakowania. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Stopnie schodów są proste bez podcięć. Na krawędzie schodów są nałożone nakładki gumowe, zapobiegające poślizgnięciu. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz.

Brak wind w budynku.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na końcu korytarza, po prawej stronie od holu głównego. Drzwi do toalety otwierane są ręcznie i zamykane z obu stron na klucz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia, na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po tej samej stronie. Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku. Sale konferencyjne usytuowane są na piętrach budynku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport z dnia 31.03.2021 r. - pobierz