Umowa na remont estakad Trasy Łazienkowskiej podpisana

Remont dziewięciu estakad Trasy Łazienkowskiej za kwotę niespełna 31 mln złotych przeprowadzi firma Strabag. Inwestycja potrwa 24 miesiące. Wykonawca po podpisaniu umowy przystąpił do sporządzania i uzgadniania projektu tymczasowej organizacji ruchu, który będzie obowiązywał w trakcie prowadzenie robót.

Zakres inwestycji wraz z pracami przygotowawczymi obejmuje:

 • wyznaczenie tras objazdów
 • roboty rozbiórkowe:
  • demontaż wyposażenia obiektów (bariery, zabudowa chodników, nawierzchnia, dylatacje)
  • rozbiórka pomostów
  • rozbiórka podpór wraz z ławami fundamentowymi
  • rozbiórka nawierzchni dróg i chodników,
 • roboty ziemne - wykonanie wykopów i nasypów dla łącznic na odcinkach dojazdów do obiektów,
 • przebudowę wszystkich kolidujących elementów infrastruktury technicznej,
 • budowę kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia,
 • budowę obiektów inżynierskich (dodatkowe pale fundamentowe, podpory, konstrukcje pomostów),
 • budowę dziewięciu estakad (ośmiu na węźle z Wisłostradą i jednej na węźle z Wałem Miedzeszyńskim) o łącznej długości 1420 m
 • dobudowę nowego pasa ruchu na ul. Czerniakowskiej od zjazdu z estakady do skrzyżowania z ul. Łazienkowską o długości 140 m (zjazd w kierunku Mokotowa)
 • przebudowę chodników i dróg dojazdowych w poziomie terenu pod estakadami,
 • budowę elementów systemu odwodnienia wgłębnego,
 • realizację elementów eksploatacyjnych dróg (oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu),
 • roboty nawierzchniowe na jezdniach głównych i łącznicach węzłów, chodników itp.,
 • wykonanie oświetlenia, oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • nasadzenia zaprojektowanej zieleni. 

Ze względu na wielkość inwestycji oraz jej lokalizację, prace będą wykonywane równocześnie na kilku odcinkach robót w taki sposób, aby ograniczenia w ruchu pojazdów były jak najmniejsze.