OGŁOSZENIE o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - ul. Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska - ul. Berensona

Na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby budowy kanału technologicznego na całym odcinku planowanej inwestycji pn. „Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym: rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska”.

 

Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a)  urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)  linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Ul. Sokratesa 15

01 – 909 Warszawa

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Stosownie do art. 39 ust.7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zarządca drogi udostępnia kanał technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, który zgłosił zainteresowanie jego udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa warunki udostępnienia tego kanału.