Obwodnica śródmiejska - od ronda Wiatraczna do ronda Żaba

Obwodnica śródmiejska - od ronda Wiatraczna do ronda Żaba

Projektowany odcinek obwodnicy śródmiejskiej ma długość ok. 5,2 km i przebiega pomiędzy rondem Wiatraczna a ul. Radzymińską, łącząc dwie warszawskie dzielnice: Pragę-Południe i Targówek. Obwodnica śródmiejska, to droga prowadząca mostem Gdańskim, ulicami: Słomińskiego, Okopową, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Po wybudowaniu obecnie projektowanego odcinka, do zamknięcia ringu pozostanie kilkusetmetrowy fragment obwodnicy pomiędzy węzłem Radzymińska a węzłem Żaba, nad którym trwają wstępne prace koncepcyjne.

Obwodnica śródmiejska od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej rozpoczyna się w rejonie skrzyżowania ul. Międzyborskiej z al. Stanów Zjednoczonych i przebiega przez rondo Wiatraczna, ul. Wiatraczną i tereny kolejowe. Po stronie Targówka ma znaleźć się w linii obecnej ul. Zabranieckiej i Naczelnikowskiej, a zakończyć węzłem z ul. Radzymińską na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pratulińska”. Na kształt prezentowanych rozwiązań projektowych wpływ m.in. miały: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, wytyczne Urzędu m.st. Warszawy i jednostek miejskich, obowiązujące i przygotowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także analiza postulatów zgłoszonych przez właścicieli lub zarządców terenów bezpośrednio sąsiadujących z projektowaną drogą.

Proponowany projekt zakłada na odcinku od ul. Międzyborskiej do skrzyżowania z ul. Szaserów drogę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Skrzyżowanie al. Stanów Zjednoczonych z ul. Grenadierów zaprojektowane zostało jako jednopoziomowe, zapewniające wszystkie relacje skrętne. Ruch lokalny poprowadzony będzie na poziomie terenu, a jezdnie główne obwodnicy tunelem o długości 890 m pod rondem Wiatraczna. Wyjazd z tunelu przewidziano za skrzyżowaniem ul. Dwernickiego, Szaserów i Wiatracznej. Lokalizacja i głębokość tunelu pod rondem Wiatraczna uwzględnia planowaną budowę linii oraz stacji metra. W projekcie zachowano dotychczasowy układ ulic i połączeń komunikacyjnych na rondzie Wiatraczna. Nad tunelem, w ciągu ul. Wiatracznej, przewidziano dwie dwupasowe jezdnie i skrzyżowanie ul. Wiatracznej, Szaserów i Dwernickiego. Z pozostałych ulic na tym odcinku, czyli: Kobielskiej, Prochowej, Paca, i Nizinnej możliwy będzie wyjazd w prawo. Ul. Chrzanowskiego również ma zostać połączona z obwodnicą śródmiejską poprzez możliwość wyjazdu w prawą stronę. Od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania z Trasą Świętokrzyską obwodnica śródmiejska zaprojektowana została z uwzględnieniem dodatkowego pasa ruchu na każdej z jezdni. Nad terenami kolejowymi droga przebiegać ma wiaduktem o długości około 800 m (z przystankami w rejonie planowanej stacji PKP Warszawa Wiatraczna) do ul. Zabranieckiej i dalej jej śladem do ul. Księżnej Anny, gdzie powstać ma jednopoziomowe skrzyżowanie. Ul. Zabraniecka przebiegałaby tak jak obecnie ul. Niesulicka, do ronda na skrzyżowaniu z ul. Księżnej Anny. Następnie jezdnie główne obwodnicy poprowadzone byłyby wiaduktem nad linią kolejową i dalej śladem ul. Zabranieckiej do skrzyżowania jednopoziomowego z Trasą Świętokrzyską. Obwodnicę w tym miejscu zaprojektowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w teren objęty ochroną konserwatora zabytków znajdujący się przy ul. Siarczanej 6. Za skrzyżowaniem z Trasą Świętokrzyską trzeci pas zanika, a obwodnica przebiega śladem ul. Naczelnikowskiej, wzdłuż nasypu kolejowego.

Dla ruchu lokalnego ma powstać nowa droga, która zostanie włączona do ul. Księcia Ziemowita i prowadzić będzie po północnej stronie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego działającego przy ul. Naczelnikowskiej. Droga ta zostanie połączona z ul. Birżańską oraz z parkingiem centrum handlowego w formie zjazdu publicznego. Zaproponowany projekt węzła z ul. Radzymińską umożliwia etapowanie prac i przedłużenie obwodnicy śródmiejskiej do ronda Żaba.

Ruch pieszy wzdłuż projektowanej drogi ma być poprowadzony obustronnymi chodnikami. Rozwiązania dla ruchu rowerowego przewidują obustronną drogę rowerową do ul. Chrzanowskiego, następnie poprowadzenie ruchu rowerowego po wschodniej stronie estakady nad terenami kolejowymi i dalej po tej samej stronie nowo projektowaną drogą do ul. Birżańskiej i Radzymińskiej.

Budowa drogi oznaczać będzie konieczność przebudowy sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, cieplnej, energetycznej (wysokiego, średniego i niskiego napięcia), gazowej oraz oświetlenia ulicznego.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą prowadzone w latach 2015-2021 r. Przeznaczono na nie ok. 883 mln zł. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1250).

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone

Obwodnica połączy Pragę-Południe i Targówek. Chcemy, żeby godziła potrzeby lokalne
z potrzebami komunikacyjnymi całej Warszawy.
To dlatego pytamy Państwa o opinie na temat proponowanego projektu obwodnicy śródmiejskiej
od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej.

Propozycję projektu można zobaczyć na animacji oraz na grafikach obrazujących całą projektowaną drogę lub jej odcinki:

 1. od ul. Grenadierów do ronda Wiatraczna
 2. od ronda Wiatraczna do ul. Paca
 3. od ul. Paca do terenów PKP
 4. estakadę nad terenami PKP
 5. od terenów PKP do ul. Księżnej Anny
 6. od ul. Księżnej Anny do łącznicy kolejowej
 7. od łącznicy kolejowej do Trasy Świętokrzyskiej
 8. od Trasy Świętokrzyskiej do ul. Radzymińskiej
 9. węzeł z ul. Radzymińską

Zapraszamy na dyżury konsultacyjne i do rozmowy o tym:

 • jak nową drogę skomunikować z drogami już istniejącymi?
 • jak powinny przebiegać chodniki i trasy rowerowe?
 • gdzie wyznaczyć przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe?
 • gdzie powinny znajdować się przystanki komunikacji miejskiej?
 • jak zagospodarować przestrzeń w rejonie drogi (np. zieleń, miejsca postojowe, ławki, stacje roweru miejskiego)?

Terminy i lokalizacje dyżurów konsultacyjnych:

Praga-Południe:

 • 4 i 18 listopada 2017 r. (sobota), godz. 11.00-16.00, Centrum Społeczne Paca 40, ul. Paca 40,
 • 14 listopada 2017 r. (wtorek), godz. 17.30-20.00, LO im. S. Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70,
 • 13 grudnia (środa) 2017 r., godz. 17.30-20.00, LO im. S. Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70.

Targówek:

 • 8 listopada 2017 r. (środa), godz. 17.30-20.00, SP im. T. Gajcego, ul. Mieszka I nr 7,
 • 25 listopada 2017 r. (sobota),  godz. 11.00-16.00 LO im. płk. L. Lisa-Kuli, ul. Oszmiańska 23/25,
 • 5 grudnia 2017 r. (wtorek), godz. 17.30-20.00, LO im. płk. L. Lisa-Kuli, ul. Oszmiańska 23/25,
 • 3 grudnia 2017 r. (niedziela), godz. 11.00-16.00, SP im. W. Łukasińskiego, ul. Radzymińska 227.

Praga-Północ:

 • 29 listopada 2017 r. (środa), godz. 17.30-20.00, Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36

Opinie na temat proponowanego projektu drogi można także wysyłać na: obwodnica@zmid.waw.pl lub pisemnie na adres: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa.

Konsultacje trwają do 15 grudnia 2017 roku.

 

O konsultacjach informuje także aplikacja