Marynarska - przebudowa ulicy

Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie dzielnicy Mokotów, w rejonie Służewca. Przebudowa obejmie odcinek ul. Marynarskiej o długości 800 m od skrzyżowania z ul. Taśmową do skrzyżowania z ul. Rzymowskiego. Celem inwestycji jest poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Służewca.

ZAKRES PRAC

Zgodnie z dokumentacją projektową, która powstała w 2009 r., ulica zostanie poszerzona do 10,5 m i trzech pasów ruchu w każdym kierunku. Pojawią się drogi dla rowerów i nowe chodniki.

W ramach inwestycji:

  • zlikwidowany zostanie skręt w lewo z ulicy Marynarskiej w ul. Postępu,
  • w ciągu ulicy Postępu powstanie wiadukt drogowy umożliwiający bezkolizyjny przejazd nad ul. Marynarską,
  • skrzyżowanie z ulicą Wynalazek będzie przebudowane na prawoskręty, a istniejące tu przejście ze światłami dla pieszych zastąpi kładka,
  • wzdłuż ulicy Postępu oraz fragmentu ulicy Marynarskiej wybudowane zostaną ekrany akustyczne o łącznej długości 346 m,
  • przebudowane zostanie także torowisko tramwajowe od skrzyżowania z ul. Rzymowskiego do nowej pętli przy ul. Suwak.

Potrzeba realizacji inwestycji wynika z otwarcia węzła Marynarska i drogi S79, która komunikuje ul. Marynarską z ekspresową obwodnicą Warszawy. Sąsiedztwo największego zagłębia biurowego w stolicy sprawia, że ruch samochodowy na tym obszarze jest bardzo wzmożony.

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

05.2016-07.2018

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 49 mln zł

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach:

Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 56 079 661,47 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 56 079 661,47 PLN
Dofinansowanie (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) nie większe niż: 47 667 712,24 PLN

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone